در صورتی که از اپراتور همراه اول استفاده می کنید و تبلیغات را برای شماره خود بسته اید اپراتور شما پیامک را تبلیغ فرض می کند، در این صورت برای ثبت نام از ایمیل استفاده کنید

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

در صورتی که از اپراتور همراه اول استفاده می کنید و تبلیغات را برای شماره خود بسته اید اپراتور شما پیامک را تبلیغ فرض می کند، در این صورت برای ثبت نام از ایمیل استفاده کنید