ریاضی

قاسم فلاح

ریاضی هفتم

در دوره ابتدایی با مفاهیم حساب و هندسه آشنا شدید در دوره اول متوسطه از دانش ریاضی خود استفاده می کنید و آن را به کار می برید تا معلومات ریاضی خود را افزایش دهید؛ اما جگونه باید ریاضیات را آموخت؟

مشاهده دوره