دبیرستان دوره اول

سجاد زعفرانی

ریاضی هشتم

عددهای گویا در زندگی واقعی و نیز در علومی چون ریاضیات و فیزیک کاربردهای زیادی دارند. ما بسیاری از اندازهها را با عددهای کسری و اعشاری بیان میکنیم.

مشاهده دوره
مهدی صالحی راد

علوم هفتم

یکی از ویژگی های انسان کنجکاوی است که از دوران کودکی تا پایان عمر، او را به دانستن و کشف سوق می دهد. دانشمندان با مطالعه و پژوهش در جست و جوی مسائل و حل آنها هستند.

مشاهده دوره
قاسم فلاح

ریاضی هفتم

در دوره ابتدایی با مفاهیم حساب و هندسه آشنا شدید در دوره اول متوسطه از دانش ریاضی خود استفاده می کنید و آن را به کار می برید تا معلومات ریاضی خود را افزایش دهید؛ اما جگونه باید ریاضیات را آموخت؟

مشاهده دوره