پایه هشتم

سجاد زعفرانی

ریاضی هشتم

عددهای گویا در زندگی واقعی و نیز در علومی چون ریاضیات و فیزیک کاربردهای زیادی دارند. ما بسیاری از اندازهها را با عددهای کسری و اعشاری بیان میکنیم.

مشاهده دوره