جزئیات

نام

مهدی

نام خانوادگی

صالحی راد

نام کاربری

mr.salehirad

بیوگرافی

دبیر علوم هفتم

کارشناسی مدیریت، کاردانی علوم تجربی

۲۸ سال سابقه تدریس

۱۵ سال فعالیت در مجموعه دانش