جزئیات

نام

مجید

نام خانوادگی

قدمیاری

نام کاربری

mr.ghadamyari

بیوگرافی

دبیر ادبیات هشتم و نهم

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

۱۱ سال سابقه همکاری با موسسه دانش